Bản tin TBT Việt Nam số 6 năm 2018

15/06/2018 12:00 - 243 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 6 năm 2018
Trong số này:
Vấn đề hôm nay  
- Lạm bàn về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (tiếp) 
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/05/2017 - 15/06/2018 
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 
Tranh chấp thương mại  
- Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO (tiếp) 
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Phiên họp Ủy ban WTO/TBT tháng 6/2018

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2018-so-6pdf
Quảng cáo sản phẩm