Chống bán phá giá

US
US

28/11/2006

Pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ. 
Ecuador
Ecuador

28/11/2006

Pháp luật chống bán phá giá của Ecuador về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Ecuador.
New Zealand
New Zealand

28/11/2006

Các thông báo đều phải nêu tóm tắt lý do, căn cứ của thông báo và phải được gửi đến chính phủ nước XK, các bên liên quan được biết đến và phải được công khai trên Công báo
Singapore
Singapore

28/11/2006

Pháp luật chống bán phá giá của Singapore về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Singapore.
Indonesia
Indonesia

28/11/2006

Pháp luật chống bán phá giá của Indonesia về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Indonesia.
Pakistan
Pakistan

28/11/2006

Pháp luật chống bán phá giá của Pakistan về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Pakistan.
Tunisia
Tunisia

28/11/2006

Pháp luật chống bán phá giá của Tunisia về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Tunisia.
Philippins
Philippins

28/11/2006

Pháp luật chống bán phá giá của Philippines về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Philippines. 
1234
Quảng cáo sản phẩm