Malaysia

28/11/2006 12:00 - 1744 lượt xem

Pháp luật chống bán phá giá của Malaysia về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Malaysia. 
Cơ quan có thẩm quyền
- Bộ trưởng phụ trách công nghiệp và thương mại quốc tế chịu trách nhiệm nhận đơn ; điều tra (sử dụng các nhân viên của mình) ; đề xuất giải pháp lên Bộ trưởng Tài chính ;
- Bộ trưởng Tài chính đưa ra các quyết định
 
Các thời hạn điều tra
- Khởi xướng vụ kiện : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện (nếu bị từ chối chỉ có thể nộp đơn kiện sau 6 tháng)
- Trả lời bảng hỏi : 30 ngày kể từ ngày nhận bảng hỏi – có thể được gia hạn nếu có lý do chính đáng (bảng hỏi được gửi đi sau khi có quyết định khởi xướng điều tra) ; thời hạn trả lời bảng hỏi bổ sung được nêu trong bảng hỏi đó
- Kết luận sơ bộ : 120 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra (gia hạn thêm 30 ngày)
- Biện pháp tạm thời : Không sớm hơn 60 ngày kể từ khi khởi xướng ; không kéo dài quá 120 ngày
- Kết luận cuối cùng : 120 ngày kể từ ngày công bố kết luận sơ bộ
 
Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng
Phương pháp
- Xác định bên liên quan : ngoài các chủ thể được liệt kê còn có thể là « bất kỳ bên nào mà Chính phủ Malaysia xem là thích hợp »
- Định nghĩa nền kinh tế phi thị trường : là bất kỳ quốc gia nào mà Chính phủ Malaysia cho rằng có nền kinh tế tập trung kế hoạch hoá và không tuân theo các quy luật thị trường về chi phí và cấu trúc giá cả hoặc không dựa trên nền kinh tế tự do doanh nghiệp »
- Mức thuế chống bán phá giá : phải bằng với biên độ phá giá ; có thể thấp hơn biên độ phá giá nếu Chính phủ cho rằng như vậy là đủ để loại bỏ thiệt hại
- Căn cứ ra quyết định khởi xướng điều tra : thực hiện trên cơ sở xem xét (i) có đủ bằng chứng không ; (ii) có được sự ủng hộ của ngành sản xuất trong nước không và (iii) có phục vụ cho lợi ích công cộng không ;
- Đơn kiện : có thể bố sung, chỉnh sửa đơn kiện theo các điều kiện mà Chính phủ cho là thích hợp ;
- Kết luận sơ bộ phủ định : Chính phủ sẽ quyết định chấm dứt hoặc tiếp tục điều tra
- Kết luận sơ bộ khẳng định : Chính phủ thông báo căn cứ đưa ra kết luận đó và quy định luôn biện pháp tạm thời ;
- Kết luận cuối cùng
+ các căn cứ/thực tế được sử dụng để ra kết luận phải được thông báo trước cho các bên trong khoảng thời gian hợp lý đủ để họ có thể tự bảo vệ ;
+ CP có thể tính đến lợi ích công cộng khi quyết định có áp thuế hay không và áp thuế ở mức nào ;
- Không áp dụng hồi tố thuế đối với hàng hoá nhập khẩu vào Malaysia trước ngày khởi xướng điều tra ;
- Chấm dứt điều tra : (i) nếu đơn kiện được rút lại (ii) nếu có thay đổi hoàn cảnh ; (iii) nếu CP cho rằng không có đủ bằng chứng để tiếp tục việc điều tra ; (iv) nếu biên độ phá giá ở mức tối thiểu hoặc khối lượng NK không đáng kể ; hoặc (v) CP xác định rằng việc chấm dứt điều tra là vì lợi ích công cộng ;
- Rà soát lại (do thay đổi hoàn cảnh hoặc để hoàn thuế) ;
- CP được áp dụng các biện pháp để đối phó với hiện tượng lẩn tránh thuế
 
Thông tin
- Chính phủ sẽ thông báo cho các bên các thông tin cần thiết để đảm bảo việc so sánh giá công bằng;
- Thông báo về tất cả các kết luận, quyết định trong và sau quá trình điều tra
- Các bằng chứng mà các bên đưa ra sẽ được công khai ngay lập tức cho các bên liên quan khác (trừ thông tin mật)
- Kịp thời tạo điều kiện để các bên liên quan xem xét tất cả các thông tin liên quan đến lập luận của họ và được sử dụng bởi CP trong quá trình điều tra
- Có quy định về các biện pháp xác minh và trường hợp sử dụng thực tế sẵn có
Tải tài liệu
Malaysia
Quảng cáo sản phẩm