Colombia

28/11/2006 12:00 - 3204 lượt xem

Pháp luật chống bán phá giá của Colombia về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Colombia.

Cơ quan có thẩm quyền

   1.
      Viện Ngoại Thương Colombia (INCOMEX) chịu trách nhiệm điều tra, ban hành quyết định áp đặt biện pháp chống bán phá giá tạm thời
   2.
      Uỷ ban Thực tiễn Thương mại là cơ quan tư vấn, cho ý kiến đối với đề xuất cam kết về giá và đề xuất áp dụng biện pháp chống bán phá giá cuối cùng; quyết định gia hạn việc điều tra
   3.
      Bộ Ngoại thương là cơ quan ra các quyết định cuối cùng (cam kết về giá, quyết định áp thuế…)

Các thời hạn điều tra

   1.
      Khởi xướng điều tra: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn kiện đầy đủ và hợp lệ
   2.
      Gửi bảng hỏi: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày khởi xướng điều tra; các bên phải gửi trả lời bảng hỏi không muộn hơn 40 ngày lịch (gia hạn 10 ngày) kể từ ngày bảng hỏi được gửi đi
   3.
      Kết luận sơ bộ: Trong vòng 65 ngày lịch kể từ ngày khởi xướng điều tra
   4.
      Biện pháp tạm thời: Sau khi có kết luận sơ bộ khẳng định và không sớm hơn 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra
   5.
      Phiên điều trần chung: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra kết luận sơ bộ, theo yêu cầu của các bên trong vụ kiện hoặc bất kỳ bên nào có lợi ích chính đáng liên quan đến vụ kiện
   6.
      Kết luận cuối cùng: Chậm nhất 3 tháng (gia hạn 1 tháng) kể từ khi công bố kết luận sơ bộ INCOMEX phải triệu tập Uỷ ban Thực tiễn thương mại, báo cáo các kết quả điều tra để Uỷ ban này cho ý kiến; trên cơ sở ý kiến của Uỷ ban này, Bộ Ngoại thương ra quyết định cuối cùng về vụ kiện trong tháng tiếp theo

Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng
    
Phương pháp

   1.
      Nền kinh tế kế hoạch tập trung: Việc xác định giá trị thông thường của hàng hoá cần cân nhắc đầy đủ các yếu tố về quy trình sản xuất, quy mô và chất lượng sản phẩm giữa nước thứ ba thay thế và nước bị điều tra; Việc lựa chọn nước thứ ba không được tạo ra bất lợi rõ ràng cho nhà sản xuất, xuất khẩu bị điều tra
   2.
      Lợi ích đất nước: Trên cơ sở đề xuất của Uỷ ban Thực tiễn Thương mại, Bộ Ngoại thương phải áp dụng biện pháp phù hợp nhất với lợi ích đất nước và có thể quyết định mức thuế chống bán phá giá thấp hơn biên độ phá giá nếu mức này đủ để loại bỏ thiệt hại
   3.
      Có các biện pháp chống hiện tượng lẩn tránh thuế chống bán phá giá
   4.
      Rà soát lại: Rà soát do thay đổi hoàn cảnh (không có quy định về các hình thức rà soát khác)
   5.
      Phiên điều trần chung: Bất kỳ ai có lợi ích chính đáng liên quan đến vụ kiện đều có thể yêu cầu mở phiên điều trần chung
Tải tài liệu
AD Colombia - Act.doc 92 KB
Quảng cáo sản phẩm