Costa Rica

28/11/2006 12:00 - 2963 lượt xem

Phápluật chống bán phá giá của Costa Rica về cơ bản được xây dựng dựa trêncác quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bánphá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêngtrong pháp luật chống bán phá giá của Costa Rica.

Cơ quan có thẩm quyền

  1. Tổng Vụ Hội nhập - Bộ Kinh tế chịu trách nhiệm điều tra
  2. Bộ trưởng Bộ Kinh tế là cơ quan ra quyết định áp đặt các biện pháp chống bán phá giá (tạm thời và chính thức)

Các thời hạn điều tra

  1. Thời hạn điều tra: Trong vòng 1 năm kể từ ngày khởi xướng điều tra (có thể gia hạn thêm 6 tháng)
  2. Kết luận sơ bộ: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra
  3. Biện pháp tạm thời: Không sớm hơn 60 ngày kể từ khi khởi xướng điều tra và không kéo dài quá 4 tháng (có thể gia hạn nhưng không quá 6 tháng)
  4. Biện pháp chính thức: 3 ngày sau khi kết thúc điều tra, Tổng Vụ kinh tế gửi báo cáo kỹ thuật và đề xuất biện pháp áp dụng cho Bộ trưởng để Bộ trưởng ra quyết định về kết quả điều tra và biện pháp chống bán phá giá, nếu có, trong vòng 3 ngày

Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng

  1. Có thể khiếu nại quyết định khởi xướng điều tra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định;
  2. Có quy định về phương pháp tính toán các loại giá;
  3. Quy định về các nội dung khác của điều tra chống bán phá giá không rõ ràng
 
Tải tài liệu
Costa Rica.rar 47.35 KB
Quảng cáo sản phẩm