Egypt

28/11/2006 12:00 - 3341 lượt xem

Pháp luật chống bán phá giá của Egypt về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Egypt.
Cơ quan có thẩm quyền
   1.
      Vụ Các Chính sách Thương mại Quốc tế - Cục Ngoại thương - Bộ Thương mại và Cung cấp là cơ quan điều tra và thực thi các quyết định liên quan đến vụ kiện chống bán phá giá
   2.
      Uỷ ban Tư vấn là cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Thương mại và Cung cấp, đề xuất các quyết định trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan điều tra
   3.
      Bộ trưởng Thương mại và Cung cấp là người ra các quyết định liên quan đến vụ kiện (bao gồm cả quyết định có khởi xướng vụ kiện hay không, kéo dài các thời hạn) trên cơ sở đề xuất của Uỷ ban Tư vấn (Bộ trưởng có thể chấp thuận hoặc không chấp thuận đề xuất của Uỷ ban Tư vấn)

Các thời hạn điều tra
   1.
      Khởi xướng điều tra: Vụ Các Chính sách Thương mại quốc tế xem xét đơn kiện trong 30 ngày, báo cáo sơ bộ lên Uỷ ban Tư vấn để cơ quan này xem xét đưa ra đề xuất cho Bộ trưởng trong 10 ngày
   2.
      Trả lời bảng hỏi: 37 ngày kể từ ngày nhận được bảng hỏi (có thể được cơ quan điều tra gia hạn nếu có lý do chính đáng)
   3.
      Kết luận điều tra: 3 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra
   4.
      Biện pháp tạm thời: Không sớm hơn 60 ngày và không kéo dài quá 4 tháng – gia hạn đến 6 tháng (6-9 tháng trong trường hợp mức thuế tạm thời thấp hơn biên độ phá giá)
   5.
      Kết thúc điều tra: 1 năm kể từ ngày khởi xướng điều tra (gia hạn thêm 6 tháng)

Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng
Phương pháp
   1.
      Khởi kiện: Các bộ quản lý chuyên ngành có thể đứng đơn khởi kiện chống bán phá giá
   2.
      Nước có “nền kinh tế Nhà nước”: Cơ quan điều tra có thể tự xây dựng Giá thông thường; hoặc dựa trên các dữ liệu của một nước có nền kinh tế thị trường có hoàn cảnh tương tự hoặc bằng một cách thức nào khác mà cơ quan này cho là thích hợp
   3.
      Cam kết về giá: Mức tăng giá cam kết không được vượt quá mức cần thiết để triệt tiêu biên độ phá giá mà cơ quan điều tra kết luận
   4.
      Khiếu kiện
+ Các quyết định trong vụ việc chống bán phá giá có thể được khiếu kiện ra Toà Hành chính;
+ Có thể phúc thẩm quyết định của Toà Hành chính ra Toà Hành chính Tối cao
   1. Rà soát lại

+ Rà soát do thay đổi hoàn cảnh
+ Rà soát hoàng hôn
+ Rà soát đối với nhà xuất khẩu mới: trong lúc điều tra nhà XK mới phải nộp bảo đảm bằng mức thuế chính thức áp dụng cho các đối tượng khác
Thông tin
   1.
      Các bên liên quan được phép tiếp cận các thông tin do các bên khác cung cấp (thông tin không mật); tuy nhiên họ phải đảm bảo giữ bí mật các thông tin nếu điều đó là cần thiết cho việc điều tra và kháng cáo
   2.
      Các bên có thể tiếp cận các thông tin không mật; thông tin mật do các bên cung cấp có thể được Cơ quan điều tra cung cấp cho toà án và các chuyên gia mà cơ quan điều tra chỉ định nếu được bên đó đồng ý bằng văn bản.
Tải tài liệu
AD Egypt - New Act revised.doc 112.5 KB
Quảng cáo sản phẩm