Ecuador

28/11/2006 12:00 - 3312 lượt xem

Phápluật chống bán phá giá của Ecuador về cơ bản được xây dựng dựa trên cácquy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phágiá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trongpháp luật chống bán phá giá của Ecuador.

Cơ quan có thẩm quyền

 1. Cục Thương mại - Bộ Ngoại thương, Công nghiệp hoá và Thuỷ sản (MICIP) chịu trách nhiệm khởi xướng điều tra và trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra
 2. Thư ký phụ trách Thương mại ra quyết định khởi xướng điều tra trên cơ sở đề xuất của Cục Thương mại
 3. Hội đồng Ngoại thương và Đầu tư (COMEXI) là cơ quan có thẩm quyền quyết định cam kết giá, áp dụng biện pháp (tạm thời và chính thức) trên cơ sở báo cáo kỹ thuật của MICIP trong vòng 15 ngày (có thể triệu tập một cuộc họp đặc biệt để tham vấn trong việc ra quyết định)

Các thời hạn điều tra

 1. Khởi xướng điều tra: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện đầy đủ, thông báo quyết định chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày ra quyết định
 2. Biện pháp tạm thời: Không sớm hơn 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra và không kéo dài quá 4 tháng -6 tháng trong trường hợp thật đặc biệt (6-9 tháng trong trường hợp xem xét áp dụng mức thuế thấp hơn biên độ phá giá)
 3. Thời hạn điều tra: MICIP có tối đa là 3 tháng để hoàn thành việc điều tra và trình báo cáo kỹ thuật (bao gồm các kết luận và đề xuất biện pháp áp dụng) cho COMEXI

Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng

Phương pháp:

 1. Quy định đối với nước XK có nền kinh tế phi thị trường:

+ Tên nước thứ ba được lựa chọn để thay thế sẽ được thông báo ngay sau khi có quyết định khởi xướng điều tra; các bên có thời hạn hợp lý để bình luận về lựa chọn này;
+ Vấn đề này được lưu ý khi điều chỉnh các thời hạn liên quan;
+ Nước thứ ba có nền kinh tế thị trường cùng là bị đơn có thể được lựa chọn thay thế nếu thích hợp

 1. Tham vấn:

+ Sau khi đơn kiện được thụ lý (chưa khởi xướng vụ kiện), cơ quan điều tra phải tiến hành các buổi tham vấn với các bên liên quan để đạt được một giải pháp thoả thuận chung. Nếu đạt được thoả thuận thì vụ việc sẽ kết thúc; nếu trong 1 tháng kể từ khi tham vấn mà không đạt được thoả thuận chung thì vụ việc được tiếp tục.
+ Cơ quan điều tra có thể tiến hành các tham vấn nhằm đạt được thoả thuận chung để kết thúc vụ kiện trong quá trình điều tra

 1. Áp dụng biện pháp chống bán phá giá

+ Việc có áp dụng hay không phụ thuộc vào quyết định cân nhắc của cơ quan có thẩm quyền (dù các kết luận là khẳng định);
+ Có thể cân nhắc áp dụng mức thuế thấp hơn biên độ phá giá

 1. Biện pháp chống lẩn tránh thuế: Hàng hoá tháo rời để tránh thuế CBPG có thể bị đánh thuế (tạm thời và chính thức)
 2. Biện pháp tạm thời: Thời gian áp dụng biện pháp tạm thời được khấu trừ vào thời gian áp dụng biện pháp chính thức
 3. Khiếu kiện: Quyết định cuối cùng (có áp thuế hoặc không) có thể bị khiếu kiện ra Toà hành chính quận

Thông tin:

 1. Tất cả các thông báo, quyết định liên quan được công khai trên Công báo, báo toàn quốc, thông báo cho các bên và Uỷ ban của WTO về Chống bán phá giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định/thông báo đó
 2. Cơ quan điều tra thiết lập một hồ sơ riêng cho mỗi vụ việc để tất cả các bên liên quan có thể tiếp cận và sao chụp; 6 ngày trước khi kết thúc điều tra, hồ sơ này sẽ được công khai cho công chúng
 3. Tất cả các thông tin cung cấp phải có bản (gốc hoặc bản dịch) tiếng Tây Ban Nha
 4. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm thời và cuối cùng, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các buổi làm việc theo yêu cầu của các bên để giải thích về các căn cứ, thực tế, phương pháp sử dụng để ra các quyết định đó
 5. Các bên được cung cấp chứng cứ, đưa ra các lập luận/ý kiến muộn nhất là trước 10 ngày trước thời điểm kết thúc điều tra
Tải tài liệu
Ecuador.rar 116.82 KB
Quảng cáo sản phẩm