Japan

28/11/2006 12:00 - 2278 lượt xem

 
Pháp luật chống bán phá giá của Nhật Bản về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Nhật Bản.

Cơ quan có thẩm quyền
- Bộ Tài chính quyết định khởi xướng điều tra (thông báo cho các thành viên Tổ Thuế đặc biệt của Hội đồng Thuế quan và giải thích cho Tổ này về các lý do quyết định khởi xướng vụ kiện)
- Cơ quan điều tra: Do BTC thành lập trên cơ sở tham vấn Bộ quản lý chuyên ngành; bao gồm các viên chức liên quan của BTC, Bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Công nghiệ và Thương mại quốc tế
- BTC trong quá trình điều tra thường xuyên tham vấn Bộ quản lý chuyên ngành về tất cả các vấn đề quan trọng
 
Các thời hạn điều tra
-         Thời hạn điều tra: 1 năm (gia hạn thêm 6 tháng)
-         Biện pháp tạm thời: Không sớm hơn 60 ngày, (không kéo dài quá 4 tháng (9 tháng trong trường hợp thuế tạm thời thấp hơn biên độ phá giá tạm thời hoặc khi nhà xuất khẩu có yêu cầu kéo dài thời gian áp dụng thuế tạm thời)
 
Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng
Phương pháp
-         Về việc áp thuế chống bán phá giá (tạm thời, cuối cùng)
+ Mức thuế bằng hoặc thấp hơn biên độ phá giá
+ Việc áp thuế hay không phải cân nhắc “nếu là cần thiết để bảo vệ ngành sản xuất nội địa”
-         Quy trình khá chi tiết về điều tra mức thuế chống bán phá giá với nhà nhập khẩu mới
-         Kết luận sơ bộ: nếu không có phá giá thì vẫn tiếp tục điều tra, nếu không có thiệt hại thì kết thúc điều tra
-         Có quy định về biện pháp tính giá thông thường theo giá của SPTT tại một nước thứ ba có điều kiện phát triển kinh tế tương đương
-         Có quy định cụ thể về các trường hợp có quyền sử dụng “thông tin sẵn có” (từ chối trả lời bảng hỏi, trả lời bảng hỏi không đầy đủ, trả lời bảng hỏi quá trễ hạn mà không có lý do chính đáng…) và thủ tục sử dụng thông tin sẵn có
-         Có quy định cụ thể về điều kiện điều tra theo mẫu (số nhà xuất khẩu vượt quá 20, loại hàng hoá bị điều tra quá nhiều khiến việc điều tra đơn lẻ là không khả thi…); thủ tục, nguyên tắc chọn mẫu (phải gửi bảng hỏi sơ bộ đến tất cả các nhà xuất khẩu được biết để tìm hiểu về lượng xuất khẩu, số 20 nhà xuất khẩu được lựa chọn phải chiếm trên 50% tổng lượng xuất khẩu của nước đó)
-         Nhà sản xuất nội địa liên quan: Có thể được xếp vào “domestic industry” nếu nhà sản xuất dù thuộc diện “liên quan” có bằng chứng phù hợp chứng minh rằng mối quan hệ phụ thuộc với nhà nhập khẩu không làm cho nhà sản xuất đó hành xử khác so với các nhà sản xuất nội địa không liên quan
-         Công đoàn (có thành viên chiếm ít nhất 25% tổng lao động trong ngành – không tính các lao động của nhà sản xuất liên quan) được xem là bên liên quan
-         Công đoàn và các bên liên quan (không phải là bên liên quan trực tiếp) có thể cung cấp cho BTC bất kỳ chứng cứ (bằng văn bản hoặc lời nói) và có thể yêu cầu BTC giữ bí mật thông tin của mình
-         Đại diện người tiêu dùng và các ngành sản xuất sử dụng nguyên liệu đầu vào có thể cung cấp thông tin bằng văn bản cho BTC (đại diện người tiêu dùng chỉ có quyền này nếu sản phẩm bị kiện được bán lẻ rộng rãi); BTC trong quá trình điều tra nếu thấy cần có thể yêu cầu các chủ thể này cung cấp thông tin
 
Thông tin
-         Thông báo khởi xướng điều tra đăng trên Công báo
-         Khi thông báo quyết định khởi xướng điều tra đến các bên liên quan, BTC gửi đồng thời bản sao tất cả các thông tin (trừ thông tin mật) mà nguyên đơn cung cấp
-         Các quyết định gia hạn được thông báo cho các bên bằng văn bản nêu rõ lý do gia hạn và trên Công báo
-         Chủ thể có liên quan có thể tiếp cận các chứng cứ trong vụ kiện bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho BTC nêu rõ tiêu đề thông tin cần tìm và lý do tại sao mình là bên liên quan đến vụ việc
-         Trước khi ra kết luận cuối cùng, BTC phải thông báo cho các bên liên quan trực tiếp về các thực tế chính được sử dụng để ra kết luận này
-         Các quyết định dừng điều tra, áp thuế, không áp thuế đều được thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan và công khai trên Công báo (có quy định nội dung cụ thể)
 
Tải tài liệu
Japan
Quảng cáo sản phẩm