Chống Bán Phá Giá

Các bên liên quan trong vụ điều tra chống bán phá giá?

11/08/2008 12:00:00 SA

Các chủ thể được xem là “bên liên quan” trong vụ điều tra chống bán phá giá bao gồm: - Nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài; nhà nhập khẩu sản phẩm đang bị điều tra; hiệp hội ngành nghề mà đại đa số thành viên của nó là các chủ thể nói trên; - Chính phủ nước xuất khẩu; - Nhà sản xuất các SPTT tại...

Biện pháp tạm thời (provisional measures) là gì?

11/08/2008 12:00:00 SA

Biện pháp tạm thời là biện pháp do cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với hàng hóa bị điều tra nhập khẩu vào nước nhập khẩu trước khi có quyết định cuối cùng về biện pháp chống bán phá giá với mục đích chủ yếu là để ngăn chặn thiệt hại tiếp tục xảy ra trong quá trình điều...

Quyết định áp đặt thuế chống bán phá giá có thể được rà soát lại (review) không?

11/08/2008 12:00:00 SA

Quyết định áp đặt thuế chống bán phá giá có thể được xem xét lại thông qua thủ tục rà soát lại. Việc rà soát lại có thể dẫn tới việc chấm dứt áp dụng thuế chống bán phá giá trước thời hạn hoặc, tiếp tục đặt thuế cho đến hết thời hạn 5 năm hoặc kéo dài thời hạn áp...

Các quyền cơ bản của các bên liên quan trong điều tra chống bán phá giá?

11/08/2008 12:00:00 SA

Quyền được thông báo và được giải thích về các quyết định của cơ quan có thẩm quyền: Các quyết định phải được thông báo bao gồm: - quyết định bắt đầu điều tra; - kết luận/quyết định sơ bộ; - kết luận/quyết định cuối cùng.

Trường hợp hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu với số lượng quá nhỏ thì có bị điều tra chống bán phá giá không?

11/08/2008 12:00:00 SA

Việc điều tra chống bán phá giá chỉ được thực hiện khi số lượng, khối lượng hàng bị bán phá giá nhập khẩu từ một nước xuất khẩu không dưới mức tối thiểu là 3% tổng lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra vào nước nhập khẩu.
12345
Quảng cáo sản phẩm