Giải quyết tranh chấp số DS098

07/01/2015 12:00 - 3261 lượt xem

Hàn Quốc – Biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng bơ sữa nhập

 

Tiêu đề

Hàn Quốc – Bơ sữa

Nguyên đơn:

Cộng đồng Châu Âu (EC )

Bị đơn:

Hàn Quốc

Bên thứ 3:

Mỹ

Yêu cầu tham vấn ngày:

12 tháng 08 năm 1997

Báo cáo của Ban Hội thẩm ban hành ngày:

21 tháng 06 năm 1999

Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm ban hành ngày:

14 tháng 12 năm 1999

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm

Do EC khởi kiện


Ngày 12 tháng 08 năm 1997, Cộng đồng Châu  Âu yêu cầu tham vấn với Hàn Quốc về việc nước này áp đặt biện pháp tự vệ chính thức đối với một số mặt hàng bơ sữa nhập khẩu. EC cho rằng theo các điều khoản của biện pháp quản lý khác, Hàn Quốc đã áp đặt biện pháp tự vệ dưới hình thức hạn ngạch nhập khẩu đổi với các sản phẩm bơ sữa. EC cho rằng biện pháp này vi phạm điều khoản 2, 4, 5 và 12 của Hiệp định về Các biện pháp tự vệ cũng như vi phạm điều khoản XIX của GATT 1994.


Ngày 09 tháng 01 năm 1998, EC yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) ngày 22 tháng 01 năm 1998, EC thông báo với DSB rằng hiện tại EC không tiếp tục yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm nữa. Ngày 10 tháng 06 năm 1998, EC lại một lần nữa yêu cầu thành lập Ban. Tại cuộc họp ngày 22 tháng 06 năm 1998, DSB trì hoãn việc thành lập Ban. Theo yêu cầu tiếp theo của EC, DSB đã thành lập Ban tại cuộc họp ngày 23 tháng 07 năm 1998. Mỹ tham gia vụ kiện với tư cách là bên thứ ba. Ngày 20 tháng 08 năm 1998, xác định cơ cấu của Ban. Báo cáo của Ban được ban hành tới các thành viên ngày 21 tháng 06 năm 1999. Ban kết luận biện pháp của Hàn Quốc vi phạm điều khoản 4.2(a), và 5 của Hiệp định về Các biện pháp tự vệ nhưng bác bỏ khiếu nại của EC theo điều khoản XIX của GATT 1994, điều khoản 2.1, 12.1 (mặc dù Ban kết luận thông báo của Hàn Quốc tới EC về các biện pháp tự vệ không kịp thời và do vậy vi phạm điều khoản 12.1) 12.2 và 12.3 của Hiệp định về Các biện pháp tự vệ.


Ngày 15 tháng 09 năm 1999, Hàn Quốc thông báo ý định kháng cáo về các vấn đề  pháp lý và giải thích pháp luật trong báo cáo của Ban Hội thẩm. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm được ban hành tới các thành viên ngày 14 tháng12 năm 1999. Cơ quan Phúc thẩm bác bỏ một trong các kết luận của Ban Hội thẩm về cách giải thích điều khoản XIX của GATT 1994 và mối liên hệ với Hiệp định về Các biện pháp tự vệ; tán thành  một nhưng bác bỏ cách giải thích điều khoản 5.1 của Hiệp định về Các biện pháp tự vệ và kết luận rằng Hàn Quốc vi phạm điều khoản 12.2 của Hiệp định về Các biện pháp tự vệ, bởi vậy bác bỏ các kết luận của Ban về vấn đề này.

Ngày 12/01/2000, Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và báo cáo của Ban Hội thẩm do Cơ quan Phúc thẩm sửa đổi.

Tình hình thực thi các báo cáo đã thông qua

Ngày 11 tháng 02 năm 2000, Hàn Quốc thông báo với DSB rằng nước này đang nghiên cứu các cách thức để thực hiện các khuyến nghị của DSB. Ngày 21 tháng 03 năm 2000, các bên thông báo với DSB rằng họ đã thống nhất về khoảng thời gian hợp lý để Hàn Quốc thực hiện các khuyến nghị của DSB. Theo thỏa thuận, khoảng thời gian hợp lý là tới ngày 20 tháng 05 năm 2000. Tại cuộc họp ngày 26 tháng 12 năm 2000 của DSB, Hàn Quốc thông báo với DSB biện pháp tự vệ đã được dỡ bỏ ngày 20 tháng 05 năm 2000 và tuyên bố Hàn Quốc đã hoàn thành việc thực hiện các khuyến nghị của DSB theo vụ kiện này.

Quảng cáo sản phẩm