Pháp luật, Quy trình và Thủ tục điều tra PVTM

Trên cơ sở Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp PVTM của ngành sản xuất nội địa Ấn Độ, DGTR sẽ tiến hành các bước sau:

Trên cơ sở Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp chống trợ cấp của ngành sản xuất nội địa Ấn Độ, DGTR sẽ tiến hành các bước sau:

Trên cơ sở Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ của ngành sản xuất nội địa Ấn Độ, DGTR sẽ tiến hành các bước:

Là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), về nguyên tắc, Ấn Độ quy định và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) theo các yêu cầu chung của WTO về vấn đề này.

Theo pháp luật Ấn Độ, có 03 cơ quan có thẩm quyền chính trong quá trình điều tra và áp dụng biện pháp PVTM. Ở mỗi giai đoạn của vụ việc PVTM chỉ có 01 cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Việc điều tra và áp dụng biện pháp PVTM ở Ấn Độ được thực hiện theo quy định nêu tại các văn bản sau:

Phù hợp với quy định của WTO, quy trình điều tra PVTM ở Ấn Độ được thiết kế với các bước điều tra cơ bản như sau: