Chống Bán Phá Giá

Trường hợp sản phẩm không được nhập khẩu trực tiếp từ nước sản xuất sang nước nhập khẩu mà được xuất sang một nước thứ ba trung gian trước khi vào nước nhập khẩu thì giá TT sẽ được xác định theo giá bán của sản phẩm đó tại thị trường nước trung gian đó (trong trường hợp này nước trung...

Chống bán phá giá được qui định tại Điều VI GATT 1994 và Hiệp định về việc Thi hành Điều VI GATT 1994 (thường được gọi với tên “Hiệp định về chống bán phá giá” ADP). Hiệp định về chống bán phá giá (ADP) qui định về các nhóm vấn đề cụ thể sau:

Một số qui tắc cần tuân thủ khi tiến hành so sánh hai loại giá này: - Hai giá này phải được so sánh trong cùng một cấp độ thương mại (ví dụ: cùng là giá xuất xưởng/bán buôn/bán lẻ) - Hai loại giá này phải được xác định tại cùng một thời điểm (hoặc tại các thời điểm gần nhau nhất);

Thiệt hại được xem xét trong quá trình xác định thiệt hại do việc bán phá giá hàng nhập khẩu liên quan gây ra bao gồm ba loại: (i) Thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất nội địa của nước nhập khẩu (thiệt hại thực tế); hoặc (ii) Nguy cơ gây ra thiệt hại đáng kể đối với một ngành sản xuất nội...

Biên độ phá giá được tính theo công thức: Biên độ phá giá= (Giá thông thường – Giá xuất khẩu)/Giá xuất khẩu

Mỗi quốc gia thành viên WTO có quyền ban hành và áp dụng pháp luật về chống bán phá giá tại nước mình nhưng phải tuân thủ đầy đủ các qui định mang tính bắt buộc về nội dung cũng như thủ tục trong Hiệp định về chống bán phá giá (ADA) của WTO. Ngoài ra WTO cũng xây dựng Luật...

Có ba cách so sánh giá thông thường (TT) với giá xuất khẩu (XK): Cách 1: So sánh giá TT bình quân gia quyền với giá XK bình quân gia quyền của tất cả các giao dịch của từng nhà sản xuất, xuất khẩu; Cách 2: So sánh giá TT và giá XK của từng giao dịch (hoặc của các giao dịch thực...

Giá xuất khẩu (giá XK) là giá bán sản phẩm từ nước sản xuất (nước xuất khẩu) sang nước nhập khẩu. Các cách thức tính giá XK (tuỳ thuộc vào các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể) bao gồm: - Cách 1: Giá XK là giá trong giao dịch mua bán giữa nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu của nước xuất...

12345
Quảng cáo sản phẩm