WTO

Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá trên Thế giới tính đến 31/12/2016
Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá trên Thế giới tính đến 31/12/2016

27/02/2018

Đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống bán phá giá tính đến ngày 31/12/2016
Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp trên Thế giới tính đến 31/12/2016
Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp trên Thế giới tính đến 31/12/2016

27/02/2018

Đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống trợ cấp tính đến ngày 31/12/2016
Số liệu về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2012
Số liệu về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2012

01/01/2013

Đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra và các biện pháp chống bán phá giá tính đến ngày 31.12.2012
Số liệu về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2012
Số liệu về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2012

01/01/2013

Số liệu về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2012
Số liệu về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2012
Số liệu về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2012

01/01/2013

Đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các biện pháp tự vệ trên thế giới tính đến ngày 31.12.2012
Số liệu về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 30/4/2012
Số liệu về các biện pháp tự vệ trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 30/4/2012

01/05/2012

Đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các biện pháp tự vệ trên thế giới tính đến ngày 30.4.2012
Số liệu về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2011
Số liệu về Chống bán phá giá trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 31/12/2011

01/01/2012

Đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra và các biện pháp chống bán phá giá tính đến ngày 31.12.2011
Số liệu về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 30/6/2011
Số liệu về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 30/6/2011

01/07/2011

Số liệu về Thuế đối kháng trên thế giới theo nhóm mặt hàng tính đến 30/6/2011
1234
Quảng cáo sản phẩm