Bảng câu hỏi/Bảng hỏi (Questionnaire)

24/09/2008 12:00 - 55892 lượt xem

Bảng câu hỏi là một mẫu bao gồm các câu hỏi chi tiết về tình hình sản xuất, bán hàng, về các loại chi phí, về thiệt hại…để các bên liên quan trả lời và gửi về cơ quan điều tra. Gửi Bảng câu hỏi là hình thức thu thập thông tin chủ yếu của cơ quan điều tra để xác định biên phá giá và thiệt hại, được thực hiện ngay sau khi khởi xướng điều tra. Thông thường có 2 loại bảng câu hỏi : Bảng câu hỏi điều tra về phá giá (gửi cho các nhà sản xuất-xuất khẩu nước ngoài, nhà nhập khẩu) và Bảng câu hỏi điều tra về thiệt hại (gửi cho các nhà sản xuất nội địa nước nhập khẩu). Trường hợp cơ quan điều tra thấy cần thiết thì có thể gửi Bảng câu hỏi bổ sung (cho các đối tượng đã trả lời Bảng câu hỏi ban đầu).
Quảng cáo sản phẩm