Thời hạn điều tra (Time-limit for investigation)

09/12/2008 12:00 - 36592 lượt xem

Thời hạn điều tra là khoảng thời gian mà việc điều tra chống bán phá giá phải được kết thúc trước khi hết khoảng thời gian đó. Thông thường thời hạn điều tra chống bán phá giá là 12 tháng và trong mọi trường hợp không được kéo dài quá 18 tháng.
Quảng cáo sản phẩm