Biên độ phá giá tối thiểu (De minimis Dumping Margin)

24/09/2008 12:00 - 6112 lượt xem

Biên độ phá giá tối thiểu là biên độ phá giá dưới 2%. Biên độ phá giá bị xem xét trong các vụ việc chống bán phá giá phải từ 2% trở lên. Do đó, trong trường hợp có kết luận biên độ phá giá là tối thiểu thì việc điều tra sẽ được đình chỉ đối với trường hợp này.
Quảng cáo sản phẩm