Bên liên quan (Concerned Party/Interested party)

24/09/2008 12:00 - 40987 lượt xem

Trong vụ việc chống bán phá giá, các bên liên quan là chủ thể có quyền và lợi ích trực tiếp đến vụ việc, được tham gia vào các quá trình điều tra và có các quyền và nghĩa vụ tố tụng tương ứng. Các bên liên quan bao gồm (i) Nhà sản xuất và/hoặc xuất khẩu nước ngoài; nhà nhập khẩu sản phẩm bị điều tra; hiệp hội ngành nghề có đa số thành viên là các chủ thể này; (ii) Nhà sản xuất các sản phẩm tương tự tại nước nhập khẩu; hiệp hội ngành nghề mà đa số thành viên là các chủ thể này; (iii) Chính phủ nước xuất khẩu; và một số chủ thể khác theo quy định của từng nước (đại diện người lao động, đại diện người tiêu dùng, các nhà sản xuất sử dụng sản phẩm bị kiện làm nguyên liệu đầu vào…).
Quảng cáo sản phẩm