Các bước điều tra chống bán phá giá (Investigation steps/phrases)

24/09/2008 12:00 - 6989 lượt xem

Việc điều tra chống bán phá giá được thực hiện tuần tự theo nhiều bước từ khi có đơn khởi kiện cho đến khi có kết luận cuối cùng. Có thể tóm tắt các bước điều tra lần lượt theo thứ tự thời gian như sau : (i) Đơn kiện, (ii) Quyết định khởi xướng điều tra ; (iii) Điều tra sơ bộ ; (iv) Kết luận sơ bộ (có thể kèm theo Biện pháp tạm thời) ; (v) Điều tra cuối cùng ; (vi) Kết luận cuối cùng (có hoặc không áp dụng Thuế chống bán phá giá); và (vii) Các hình thức rà soát lại.
Quảng cáo sản phẩm