Điều chỉnh giá (Prices Adjustments)

24/09/2008 12:00 - 2468 lượt xem

Điều chỉnh giá là việc bổ sung hoặc khấu trừ một số yếu tố cấu thành giá thông thường và giá xuất khẩu để đưa hai loại giá này về cùng một mức có thể so sánh được một cách hợp lý. Các hình thức điều chỉnh giá bao gồm (i) điều chỉnh về cùng một cấp độ thương mại; (ii) điều chỉnh về cùng một thời điểm hoặc các thời điểm gần nhau; (iii) điều chỉnh các khác biệt khác (ví dụ khác biệt về điều kiện bán hàng, thuế, dung lượng thương mại, đặc tính vật lý, loại tiền tệ…)
Quảng cáo sản phẩm