Điều tra thực địa (On-spot Investigation)

24/09/2008 12:00 - 2407 lượt xem

Điều tra thực địa là hình thức điều tra mà cơ quan điều tra tiến hành tại cơ sở sản xuất của các bên liên quan để xác minh tính chính xác và trung thực của các thông tin do các bên cung cấp và tìm kiếm thêm các thông tin khác. Điều tra thực địa được tiến hành tại nước nhập khẩu và tại nước xuất khẩu. Việc điều tra phải được thông báo trước và phải được sự chấp thuận của Chính phủ nước xuất khẩu và chủ thể bị điều tra. Một bên liên quan không chấp thuận cho điều tra thực địa khi cơ quan điều tra có yêu cầu có thể bị xem là “không hợp tác”.
Quảng cáo sản phẩm