Điều tra tiền tố tụng (Pre-initition Investigation)

24/09/2008 12:00 - 2333 lượt xem

Điều tra tiền tố tụng là hình thức điều tra nhanh được cơ quan điều tra thực hiện trước khi quyết định khởi xướng điều tra. Điều tra tiền tố tụng thường bao gồm các nội dung sau (i) kiểm tra xem người nộp đơn có đủ tư cách nộp đơn không; (ii) kiểm tra sơ bộ xem các bằng chứng trong đơn kiện có đủ để khởi xướng điều tra hay không; (iii) kiểm tra xem biên phá giá hay khối lượng nhập khẩu có thuộc diện « không đáng kể » hay không. Trên cơ sở kết quả điều tra tiền tố tụng, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi xướng điều tra hoặc từ chối khởi xướng điều tra.
Quảng cáo sản phẩm