Giải quyết tranh chấp số DS278

12/06/2014 12:00 - 32 lượt xem

Chi lê – Biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng đường Fructoza nhập khẩu từ Achentina

 

Tiêu đề

 

Nguyên đơn:

Achentina

Bị đơn:

Chi lê

Bên thứ 3

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

20 tháng 12 năm 2002

 Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện.

Do Achentina khởi kiện
Ngày 20 tháng 12 năm 2002, Achentina yêu cầu tham vấn với Chi lê về biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm đường fructoza các loại. Ngày 19 tháng 11 năm 2002, Chi lê quyết định áp đặt biện pháp này ngay trong khoảng thời gian một năm có hiệu lực từ ngày 30 tháng 07 năm 2002 với mức thuế 14% theo giá trị hàng hóa.
Achentina buộc tội biện pháp này của Chi lê đã vi phạm Điều khoản XIX:1(a) của GATT 1994, Điều khoản 2.1, 3.1, 3.2, 4.1(b), 4.1(c), 4.2(a,) 4.2(b), 5.1, 7.1 và 7.5 của Hiệp định về biện pháp tự vệ với các lý do sau đây:
•    Không có sự gia tăng đáng kể hàng nhập khẩu bất thường;
•    Điều tra không dựa trên sản phẩm cạnh tranh trực tiếp hoặc sản phẩm tương tự;
•    Không xác định được mức độ tăng của khối lượng nhập khẩu;
•    Các nhân tố thiệt hại không chứng minh được nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng;
•    Không xác định một cách khách quan mối liên hệ nhân quả giữa việc tăng hàng nhập khẩu và đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng;
•    Báo cáo của các cơ quan điều tra không được công bố và không đưa ra những kết luận hợp lý trên cơ sở thực tế và nguồn luật xác đáng;
•    Biện pháp được áp dụng vượt ngoài phạm vi cho phép; và
•    Chilê tái áp dụng biện pháp trước khi kết thúc thời gian ân hạn tối thiểu cho phép.
Quảng cáo sản phẩm