Hồi tố (Retrospective Measures)

24/09/2008 12:00 - 2576 lượt xem

Hồi tố là việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hoá bị điều tra nhập khẩu vào nước nhập khẩu trong khoảng thời gian trước khi có quyết định áp đặt thuế chống bán phá giá chính thức (nếu không hồi tố thì việc áp thuế chỉ có hiệu lực đối với hàng nhập khẩu kể từ thời điểm có quyết định áp thuế chính thức). Có 2 loại hồi tố gồm: (i) hồi tố đối với khoảng thời gian áp dụng biện pháp tạm thời; và (ii) hồi tố đối với khoảng thời gian từ 90 ngày trước khi áp dụng biện pháp tạm thời cho đến khi có quyết định áp thuế chính thức). Hồi tố chỉ áp dụng khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Quảng cáo sản phẩm