Luật đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng

07/08/2008 12:00 - 4094 lượt xem

Tác giả: Alan O. Sykes, trường luật, đại học Chicago Lời mở đầu Cụm từ “ luật đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng” nói đến 3 loại luật quốc gia nhằm hạn chế nhập khẩu trong một số trường hợp cụ thể. “Biện pháp tự vệ” là hình thức hạn chế thương mại tạm thời, chủ yếu là thông qua thuế quan hay hạn ngạch – biện pháp này được áp dụng nhằm đối phó với việc nhập khẩu tăng vọt gây tổn hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây “ tổn hại nghiêm trọng” tới một ngành sản xuất nội địa cạnh tranh ở quốc gia nhập khẩu. “Thuế chống bán phá giá” là một khoản thuế tăng thêm được cộng vào mức thuế quan thông thường để chống lại việc định giá “ không công bằng” của các công ty tư nhân gây thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây “ thiệt hại đáng kể” cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự ở nước nhập khẩu. Thuế đối kháng là khoản thuế được cộng với các loại thuế hải quan thông thường nhằm chống lại trợ cấp của chính phủ nước ngoài cho các nhà xuất khẩu nước họ gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất các sản phẩm tương tự nước nhập khẩu. Các biện pháp đó được phép áp dụng theo luật quốc gia nhưng theo luật WTO không yêu cầu phái áp dụng tùy thuộc vào các hạn chế trong các Hiệp định WTO bao gồm GATT 1994 (dưới đây gọi là GATT), Hiệp định của WTO về Tự vệ ( dưới đây gọi là SA), Hiệp định của WTO về Thực hiện Điều VI của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại ( Hiệp định chống bán phá giá, dưới đây gọi là ADA), và Hiệp định của WTO về các biện pháp Trợ cấp và thuế đối kháng (dưới đây gọi là SCMA). Các Hiệp định này đã quy định về những hạn chế mang tính thủ tục về việc sử dụng từng loại biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng. Bài báo này cũng giới thiệu về luật áp dụng của mỗi biện pháp đảm bảo cạnh tranh thương mại bình đẳng cũng như những nghiên cứu và bình luận kinh tế phù hợp. Tôi tập chung vào những nghĩa vụ WTO mà các luật quốc gia phải tuân theo ( trong trường hợp quốc gia đó là thành viên của WTO). Tôi đã dẫn chiếu tới luật quốc gia của Mỹ để giải thích các nghĩa vụ của WTO đã được thực hiện ( hoặc không được thực hiện) như thế nào nhưng tôi sẽ không cố gắng mở một cuộc điều tra về sự khác nhau giữa các luật quốc gia.
Quảng cáo sản phẩm