Pháp luật, Quy trình và Thủ tục điều tra PVTM

Một vụ điều tra chống bán phá giá tại Hoa Kỳ được tiến hành theo các giai đoạn sau đây:

Quy định chính thức đầu tiên về chống lẩn tránh thuế của Hoa Kỳ là tại Mục 1321 của Đạo luật Thương mại liên ngành và Cạnh tranh 1988 (Omnibus Trade and Competitive Act) (Đạo luật Thương mại 1988) với tên gọi ‘Ngăn chặn việc lẩn tránh lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp’

Một vụ điều tra chống trợ cấp nhìn chung được thực hiện với các thời hạn ngắn hơn so với điều tra chống bán phá giá mặc dù có các giai đoạn điều tra tương tự. Thời hạn cụ thể cho từng giai đoạn điều tra được trình bày trong Bảng dưới đây.

Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, có nhiều cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ ở hai cấp độ:

WTO có 04 Hiệp định quy định các nguyên tắc cơ bản về các biện pháp phòng vệ thương mại, bao gồm

Quy trình thẩm tra thực địa

Thủ tục điều tra cuối cùng về thiệt hại phức tạp và lâu hơn thủ tục điều tra sơ bộ về vấn đề này rất nhiều (nhắc lại là quá trình điều tra sơ bộ về thiệt hại của ITC được thực hiện khá sơ sài, với chuẩn xem xét tương đối thấp và do đó phần lớn các vụ việc ITC ra kết luận sơ bộ khẳng định có thiệt hại).

Điều tra sơ bộ trong vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp ở Hoa Kỳ bao gồm 02 hoạt động riêng rẽ