Rà soát hoàn trả thuế/Rà soát hành chính (Refunding Review/Administrative Review)

24/09/2008 12:00 - 36106 lượt xem

Rà soát hoàn trả thuế (hay còn gọi là “Rà soát hành chính” theo pháp luật Hoa Kỳ) là hình thức rà soát để xác định chính xác biên độ phá giá thực tế của hàng hoá trong khoảng thời gian từ khi có quyết định áp thuế chính thức (hoặc kể từ khi có kết quả rà soát liền trước) cho đến khi có yêu cầu rà soát của bên liên quan (hoặc của chính cơ quan điều tra). Rà soát hoàn trả thuế thường được tiến hành theo yêu cầu của một bên liên quan. Nếu kết quả rà soát cho thấy biên độ phá giá thực tế trong khoảng thời gian được rà soát thấp hơn mức thuế chống bán phá giá đã nộp thì cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ hoàn trả lại phần thuế đã nộp vượt quá biên phá giá thực tế.
Quảng cáo sản phẩm