Sản phẩm liên quan theo định nghĩa của Hoa Kỳ

24/09/2008 12:00 - 35371 lượt xem

-    Sản phẩm bị điều tra (Subject merchandise): là những sản phẩm nhập khẩu bị kiện bán phá giá và là loại sản phẩm sẽ bị áp đặt thuế chống bán phá giá nếu quyết định chống bán phá giá được ban hành.
-    Sản phẩm nước ngoài tương tự với sản phẩm bị điều tra (Foreign like product): là các sản phẩm sản xuất bởi các nhà sản xuất, xuất khẩu liên quan và được bán tại thị trường nước ngoài (nước xuất khẩu hoặc nước thứ ba, tuỳ từng trường hợp) giống hệt, hoặc giống về những thành phần cơ bản với giá trị tương đương, hoặc giống về mục đích sử dụng với sản phẩm đang bị điều tra, được sử dụng trong so sánh để xác định xem có việc bán phá giá không;
-    Sản phẩm nội địa tương tự với sản phẩm bị điều tra (Domestic like product): là các sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ tương tự với sản phẩm bị điều tra, được sử dụng khi xác định ngành sản xuất nội địa liên quan và xác định thiệt hại đối với ngành sản xuất đó
Quảng cáo sản phẩm