Sản phẩm trực tiếp cạnh tranh (directly competitive products)

23/09/2008 12:00 - 3154 lượt xem

Sản phẩm trực tiếp cạnh tranh là những sản phẩm có thể thay thế sản phẩm nhập khẩu bị điều tra ở một mức độ nhất định trên và trong các điều kiện của thị trường nước nhập khẩu.
Quảng cáo sản phẩm