Thiệt hại nghiêm trọng (serious injury) và Đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng (threat of serious injury)

23/09/2008 12:00 - 3256 lượt xem

-Thiệt hại nghiêm trọng là sự suy giảm toàn diện đáng kể tới vị trí của ngành công nghiệp nội địa.-Đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng được hiểu là thiệt hại nghiêm trọng rõ ràng sẽ xảy ra, phù hợp với các quy định tại khoản 2. Việc xác định nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng phải dựa trên cơ sở thực tế chứ không phải là phỏng đoán, viện dẫn hoặc khả năng xa
Quảng cáo sản phẩm