Thông tin mật (Confidential Information)

24/09/2008 12:00 - 47566 lượt xem

Thông tin mật là thông tin mà bản thân nó có tính bảo mật (thông tin mà khi công bố sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh cho đối thủ hoặc ảnh hưởng xấu đến người cung cấp/giữ thông tin) hoặc thông tin mà bên liên quan cung cấp cho cơ quan điều tra dưới dạng thông tin mật. Bên cung cấp thông tin mật phải có lý do chính đáng giải thích tại sao đó lại là thông tin mật đối với mình và phải trình một bản tóm tắt nội dung thông tin đó (trừ khi có lý do chính đáng không thể tóm tắt được, ví dụ khi thông tin thuần tuý là những con số).
Quảng cáo sản phẩm