Thông tin sẵn có (Fact available)

24/09/2008 12:00 - 34475 lượt xem

Thông tin sẵn có là thông tin mà cơ quan điều tra có thể tìm kiếm được, được sử dụng để thay thế cho những thông tin mà bên liên quan đã từ chối không cung cấp, không cho tiếp cận hoặc cung cấp với nội dung sai lệch. Thông tin sẵn có được sử dụng khi bên liên quan không hợp tác và đó thường là những thông tin bất lợi cho bên đó.
Quảng cáo sản phẩm