Chống Bán Phá Giá

Điều tra tiền tố tụng là hình thức điều tra nhanh được cơ quan điều tra thực hiện trước khi quyết định khởi xướng điều tra. Điều tra tiền tố tụng thường bao gồm các nội dung sau (i) kiểm tra xem người nộp đơn có đủ tư cách nộp đơn không; (ii) kiểm tra sơ bộ xem các bằng chứng trong đơn kiện có đủ để khởi xướng điều tra hay không; (iii) kiểm tra xem biên phá giá hay khối lượng nhập khẩu có thuộc diện « không đáng kể » hay không.

Đình chỉ hay chấm dứt điều tra là việc không tiếp tục vụ việc chống bán phá giá đối với một số hoặc tất cả các chủ thể liên quan. Thông thường, vụ điều tra được đình chỉ/chấm dứt trong các trường hợp (i) đơn kiện bị rút lại; (ii) biên phá giá thấp hơn 2% hoặc lượng nhập khẩu không đáng kể; (iii) kết luận phủ định không có việc bán phá giá gây thiệt hại; (iv) cam kết về giá được chấp thuận.

Giá thông thường (hoặc “giá trị công bằng” theo pháp luật Hoa Kỳ) của sản phẩm bị điều tra là một trong hai loại giá được sử dụng để tính toán biên độ phá giá. Giá thông thường càng cao thì biên độ phá giá càng lớn.

Giá xuất khẩu (hoặc « Giá Hoa Kỳ » theo pháp luật Hoa Kỳ) của sản phẩm bị điều tra là một trong hai loại giá được sử dụng để tính toán biên độ phá giá. Giá xuất khẩu càng thấp thì biên độ phá giá càng lớn. Giá xuất khẩu được tính theo giá bán sản phẩm từ nhà sản xuất-xuất khẩu nước ngoài cho nhà nhập khẩu nước nhập khẩu (giá ghi trên hợp đồng mua bán, trên invoice…).

Giai đoạn điều tra là khoảng thời gian diễn ra các hoạt động nhập khẩu hàng hoá bị nghi ngờ là bán phá giá làm cơ sở để tính toán biên độ phá giá và xác định thiệt hại, được tính ngược kể từ thời điểm bắt đầu vụ việc trở về trước.

Hồi tố là việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hoá bị điều tra nhập khẩu vào nước nhập khẩu trong khoảng thời gian trước khi có quyết định áp đặt thuế chống bán phá giá chính thức (nếu không hồi tố thì việc áp thuế chỉ có hiệu lực đối với hàng nhập khẩu kể từ thời điểm có quyết định áp thuế chính thức).

Không hợp tác là việc một hoặc một số bên liên quan từ chối không tham gia vụ kiện hoặc không tích cực tham gia vụ kiện bằng nhiều hình thức khác nhau (không tự giới thiệu mình với cơ quan có thẩm quyền, từ chối không cung cấp thông tin thuộc quyền kiểm soát của mình, cung cấp thông tin sai lệch, từ chối không cho điều tra thực địa, các hành vi khác cản trở hoạt động điều tra).

Lợi ích công cộng (hoặc lợi ích quốc gia, lợi ích Cộng đồng) là một điều kiện để quyết định có áp đặt thuế/biện pháp chống bán phá giá hay không (bên cạnh 3 điều kiện khác là Phá giá; Thiệt hại đáng kể; và Mối quan hệ giữa việc Bán phá giá và Thiệt hại).

2 3 4 5 6