Ấn Độ

12/08/2008 12:00 - 3090 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Ấn Độ về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Ấn Độ.

 

 

Cơ quan có thẩm quyền  

- Cơ quan được chỉ định: do Chính quyền Trung ương chỉ định và được thông báo trên tạp chí chính thức của cơ quan này. Cơ quan này chịu trách nhiệm điều tra trợ cấp và thiệt hại, đề xuất các biện pháp áp dụng lên Chính quyền Trung ương.

- Chính quyền Trung ương: có quyền quyết định áp dụng biện pháp đối kháng tạm thời/chính thức, quyết định rà soát.  

Các thời hạn điều tra  

  - Kết luận cuối cùng: 1 năm kể từ ngày khởi xướng điều tra. Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn này có thể được gia hạn thêm 6 tháng.

 - Quyết định thuế đối kháng chính thức: 3 tháng kể từ ngày có thông báo chính thức về kết luận cuối cùng.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

  - Cơ quan điều tra trước khi thông báo kết luận chính thức sẽ thông báo cho các bên những bằng chứng cần thiết để đi đến kết luận đó và cho phép các bên bảo vệ quyền lợi của mình.

Thông tin 

-Các thông tin liên quan đến vụ kiện được thông báo trên tạp chí chính thức của Chính quyền Trung ương

 

Tìm hiểu chi tiết về Pháp luật, quy trình thủ tục và thực tiễn điều tra PVTM của Ấn Độ tại đây 

Tải tài liệu
India
Quảng cáo sản phẩm