Canada

12/08/2008 12:00 - 3333 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Canada về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Canada.

Cơ quan có thẩm quyền

-         Tổng vụ Chống phá giá và trợ cấp thuộc Cục Quản lý Mậu biên Canada: là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra hành vi trợ cấp

-         Toà án Thương mại Quốc tế Canada (CITT) là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra thiệt hại.

-         Cục trưởng Cục Quản lý Mậu biên Canada: có quyền ra các quyết định cuối cùng.

Các thời hạn điều tra

-         Quyết định khởi xướng điều tra: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện. Thời hạn này có thể gia hạn đến 45 ngày.

-         Thời hạn điều tra: 180 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

-         Khởi xướng điều tra: 30 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện;

-         Kết luận sơ bộ về thiệt hại: 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra

-         Kết luận sơ bộ về trợ cấp: 90 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra

-         Kết luận cuối cùng về thiệt hại: 120 ngày kể từ ngày có kết luận sơ bộ về thiệt hại

-         Kết luận cuối cùng về phá giá: 90 ngày kể từ ngày có kết luận sơ bộ về trợ cấp

Những điều cần lưu ý để vận dụng

-         Hàng hóa được trợ cấp: bao hàm cả các loại hàng hóa mà các nguyên vật liệu hoặc linh, phụ kiện được dùng sản xuất nên hàng hóa này, hoặc các nguyên vật liệu hoặc linh, phụ kiện được sử dụng dưới một hình thức nào khác để tạo ra hàng hóa đó được hưởng trợ cấp.

-         Các cam kết chỉ được xem xét nếu được đệ trình sau khi có kết luận sơ bộ nhưng trước khi có kết luận cuối cùng.

Thông tin

-         Cục Quản lý Mậu biên Canada không được cung cấp thông tin cho công chúng hoặc các bên của vụ việc về các ngày dự kiến đưa ra quyết định về vụ việc. Thông tin này bao gồm ngày bắt đầu và kết thúc vụ việc và ngày đưa ra kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng. Về điểm này, thông tin duy nhất mà Cục này có thể cung cấp là đưa ra xác nhận rằng sẽ đưa ra các quyết định về một vụ việc trong khuôn khổ thời gian theo luật định.

Tải tài liệu
Canada
Quảng cáo sản phẩm