Australia

12/08/2008 12:00 - 3047 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Australia về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là HIệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Australia.

 

Cơ quan có thẩm quyền

- Bộ Hải quan: điều tra trợ cấp và thiệt hại

- Bộ trưởng hải quan: đưa ra các quyết định

 

Các thời hạn điều tra

- Quyết định khởi xướng điều tra: 20 ngày kể từ nhận được đơn kiện

- Kết luận sơ bộ: 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra

- Kết luận cuối cùng: 90 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra

- Thời hạn nộp đơn yêu cầu rà soát: 30 ngày kể từ khi có quyết định có thể rà soát.

- Quyết định rà soát: 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu rà soát.

 

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Chấm dứt điều điều tra trong những trường hợp sau:

- Nước xuất khẩu không phải là nước đang phát triển và mức trợ cấp < 1%

- Nước xuất khẩu là nước đang phát triển nhưng không phải là một nước đang phát triển đặc biệt và mức trợ cấp khống quá 2%

- Nước xuất khẩu là một nước đang phát triển đặc biệt và mức trợ cấp không quá 3%.

 

Thông tin

- Văn phòng Bộ Hải quan thiết lập một Hồ sơ công cộng đăng tải tất cả các thông tin (không mật) về vụ kiện liên quan để các bên liên quan có thể tiếp cận.

Tải tài liệu
Australia
Quảng cáo sản phẩm