Trung Quốc

12/08/2008 12:00 - 3078 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Trung Quốc về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là HIệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Trung Quốc.

Cơ quan có thẩm quyền

-         Bộ Thương mại Trung Quốc: chịu trách nhiệm tiến hành điều tra và xác định hành vi trợ cấp, thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước và đề xuất các biện pháp áp dụng

-         Ủy ban Thuế quan Hội đồng Nhà nước: có quyền quyết định áp dụng các biện pháp đối kháng tạm thời/chính thức dựa trên kết quả điều tra và đề xuất của Bộ Thương mại, quyết định tiếp tục hay chấm dứt các biện pháp đối kháng dựa trên kết quả rà soát và đề xuất của Bộ Thương mại.

Các thời hạn điều tra

-         Quyết định khởi xướng điều tra: 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện. Trong trường hợp đặc biệt có thể gia hạn thêm.

-         Thời hạn điều tra: 12 tháng kể từ ngày quyết định khởi xướng điều tra. Trong trường hợp đặc biệt có thể gia hạn nhưng không quá 6 tháng.

-         Thời hạn áp dụng các biện pháp đối kháng tạm thời: không quá 4 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng các biện pháp này được thông báo công khai.

-         Thời hạn rà soát: 12 tháng kể từ ngày quyết định tiến hành rà soát.

Thông tin

-         Quyết định khởi xướng điều tra, áp dụng biện pháp tạm thời/chính thức sẽ được Bộ Thương mại thông báo bằng văn bản cho các bên.

-         Các bên có thể tiếp cận các thông tin vụ kiện (trừ các thông tin mật)


 
Tải tài liệu
China
Quảng cáo sản phẩm