EU

12/08/2008 12:00 - 3729 Views

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của EU về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của EU.

 

 

Cơ quan có thẩm quyền

- Ủy ban châu Âu: tiền hành điều tra trợ cấp và thiệt hại và đề xuất các biện pháp áp dụng.

- Hội đồng Châu Âu: có quyền ra các quyết định cuối cùng.

- Ủy ban tư vấn: có chức năng đưa ra các ý kiến tham vấn.

Các thời hạn điều tra

- Khởi xướng điều tra: 45 ngày kể từ ngày đệ đơn kiện

- Thời hạn trả lời bảng câu hỏi điều tra: 30 ngày kể từ ngày nhận được bảng câu hỏi (bảng câu hỏi được coi như là đã nhận được trong vòng 1 tuần kể từ ngày được gửi đi) Thời hạn này có thể được gia hạn nếu có lý do chính đáng.

- Thời hạn điều tra: 12 tháng kể từ ngày khởi xướng, có thể gia hạn nhưng trong mọi trường hợp phải kết thúc điều tra trong vòng 13 tháng.

- Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời: không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu áp dụng.

- Biện pháp tạm thời: được áp dụng không sớm hơn 60 ngày nhưng không muộn hơn 9 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra.

- Đề xuất áp dụng biện pháp cuối cùng: trong vòng 1 tháng trước khi hết hạn áp dụng mức thuế tạm thời.

- Yêu cầu rà soát hoàng hôn: trong vòng 3 tháng trước khi kết thúc thời hạn áp thuế.

- Thời hạn rà soát: 1 năm kể từ ngày bắt đầu rà soát

 

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Điều tra về trợ cấp và thiệt hại được tiến hành đồng thời.

- Quyết định áp thuế đối kháng có tính đến lợi ích cộng đồng.

- Việc tính toán mức trợ cấp khá phức tạp.

Thông tin

- Các thông tin liên quan đến vụ kiện sẽ được đăng trên Tạp chí chính thức của Liên minh Châu Âu.

 

Tìm hiểu chi tiết về Pháp luật, quy trình thủ tục và thực tiễn điều tra PVTM của EU tại đây

Tải tài liệu
EU
Quảng cáo sản phẩm