Ấn Độ

12/08/2008 12:00 - 2799 lượt xem

Cơ quan có thẩm quyền

- Tổng giám đốc (do Chính quyền trung ương thuộc Bộ Thương mại chỉ định) có quyền ra quyết định khởi xướng điều tra, quyết định về thiệt hại và đề xuất mức thuế cũng như thời hạn áp dụng các biện pháp tự vệ.

- Chính quyền trung ương (thuộc Bộ Thương mại) có quyền quyết định mức thuế tự vệ tạm thời hay mức thuế tự vệ cuối cùng.

Các thời hạn điều tra

- Thời hạn cung cấp thông tin: Tổng giám đốc có thể yêu cầu các bên cung cấp thông tin và những thông tin này phải được cung cấp bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đó.

- Phán quyết cuối cùng: 8 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra (mức gia hạn do Chính quyền trung ương quyết định)

- Kết luận rà soát: 8 tháng kể từ ngày tiến hành rà soát.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Mọi báo cáo công khai và các tài liệu khác sẽ được coi như được nhận sau 1 tuần sau khi những tài liệu này được gửi đi bở Tổng giám đốc.

- Mức thuế tự vệ cuối cùng có hiệu lực kể từ ngày thông báo áp dụng mức thuế này. Trong một số trường hợp đặc biệt, mức thuế tự vệ cuối cùng sẽ có hiệu lực kể từ ngày áp dụng mức thuế tự vệ tạm thời.

Thông tin

- Tổng giám đốc sẽ thông báo công khai các phán quyết sơ bộ và cuối cùng.

- Thông báo về mức thuế tự vệ cuối cùng sẽ được đăng trên tờ báo chính thức của Chính quyền trung ương.

- Tổng giám đốc phải gửi bản copy phán quyết sơ bộ và cuối cùng cho Chính quyền trung ương của Bộ Thương mại và của Bộ Tài chính.

 

Tải văn bản pháp luật tại đây
 
Tải tài liệu
India
Quảng cáo sản phẩm