Đài Loan

18/08/2008 12:00 - 3322 lượt xem

Cơ quan có thẩm quyền

-         Ủy ban Thương mại Quốc tế: khởi xướng điều tra, tiến hành điều tra, tổ chức điều trần,  đề xuất áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời/chính thức, đề xuất chấm dứt hay thay đổi biện pháp tự vệ

-         Bộ Kinh tế: tiếp nhận đơn kiện,  điều tra thiệt hại, đề xuất áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, quyết định biện pháp tự vệ chính thức, chấm dứt hoặc thay đổi dựa trên đề xuất của Ủy ban Thương mại Quốc tế, quyết định gia hạn biện pháp tự vệ.

-         Cơ quan hành pháp: thông qua quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dựa trên đề xuất của Bộ kinh tế

Các thời hạn điều tra

-         Khởi xướng điều tra: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện.

-         Ap dụng biện pháp tạm thời: 90 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

-         Kết luận về thiệt hại: 120 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, nếu cần thiết có thể gia hạn không quá 60 ngày.

-         Tổ chức điều trần và đề xuất biện pháp tự vệ chính thức: trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết luận về thiệt hại

-         Biện pháp tự vệ chính thức: 60 ngày kể từ ngày nhận được bản đề xuất áp dụng biện pháp tự vệ chính thức.

-         Yêu cầu chấm dứt hoặc sửa đổi biện pháp tự vệ: 90 ngày trước ngày hết hạn hiện lực của biện pháp tự vệ.

-         Yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ: 120 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của biện pháp tự vệ.

-         Quyết định gia hạn biện pháp tự vệ: 90 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

-         Nguyên đơn phải nộp một bản kế hoạch điều chỉnh, đề xuất các biện pháp khắc phục trong vòng 90 ngày kể từ ngày đệ đơn kiện.

-         Trong quá trình điều tra, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế sẽ chỉ định một hoặc hai Ủy viên chịu trách nhiệm giải quyết vụ kiện và khi cần thiết có thể yêu cầu các cơ quan liên quan chỉ định nhân viên hoặc học giả và chuyên gia trong lĩnh vực liên quan tùy từng vụ kiện để hỗ trợ điều tra

-         Sau khi kết thúc điều tra, Ủy ban Thương mại Quốc tế sẽ triệu tập một cuộc họp Ủy viên để kết luận về thiệt hại. Quyết định sẽ được thông qua nếu có ít nhất một nửa số Ủy viên của Ủy ban có mặt và số phiếu đồng thuận chiếm trên 2/3.

-         Đề xuất của Ủy ban Thương mại Quốc tế lên Bộ Kinh tế về việc áp dụng biện pháp tự vệ sẽ được thông qua nếu có  ít nhất một nửa số Ủy viên của Ủy ban có mặt và số phiếu đồng thuận chiếm trên 2/3.

-         Việc thực hiện các biện pháp tự vệ có tính đến lợi ích kinh tế quốc gia, quyền và lợi ích của người tiêu dùng và các ngành có liên quan.

 

Thông tin

-         Các thông tin liên quan đến vụ kiện sẽ được ngay lập tức thông báo cho các bên bằng văn bản, đồng thời được đăng trên Công báo của Bộ Kinh tế.

 

 

Tải tài liệu
Taipei
Quảng cáo sản phẩm