Hoa Kỳ

18/08/2008 12:00 - 3905 lượt xem

Cơ quan có thẩm quyền

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC): tiến hành điều tra tự vệ, đề xuất biện pháp áp dụng lên Tổng thống

Tổng thống: có quyền quyết định cuối cùng có tiến hành điều tra hay không, quyết định về hình thức và thời hạn áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời/chính thức.

Các thời hạn điều tra

Khởi xướng điều tra:

120 kể từ ngày nhận được đơn kiện (180 ngày trong trường hợp nghiêm trọng),

Trong trường hợp cực kỳ phức tạp 150 ngày kể từ ngày nộp đơn kiện (210 ngày trong trường hợp nghiêm trọng)

Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trong trường hợp nghiêm trọng: 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Báo cáo kết quả điều tra của ITC: 180 ngày (240 ngày trong trường hợp nghiêm trọng)

Hành động thích hợp và khả thi để bảo vệ ngành sản xuất trong nước: 60 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo trên (50 ngày nếu đã áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời). Hành động này sẽ có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày Tổng thống tuyên bố hành động đó (90 ngày nếu Tổng thống thấy cần phải đàm phán thêm)

Những điều cần lưu ý để vận dụng

Nguyên đơn phải nộp một bản kế hoạch điều chỉnh lên ITC và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ trong vòng 120 ngày kể từ ngày nộp đơn kiện.

Thông tin

Các thông tin liên quan đến vụ kiện sẽ được đăng trên Công báo liên bang

 

 

 

 

 

 

Tìm hiểu chi tiết về Pháp luật, quy trình thủ tục và thực tiễn điều tra PVTM của Hoa Kỳ tại đây

Tải tài liệu
US
Quảng cáo sản phẩm