Indonesia

12/08/2015 12:00 - 3649 lượt xem

Cơ quan có thẩm quyền

- Ủy ban (gồm các đại diện của Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ Tài chính, Tổng cục thống kê, các bộ khác hoặc các tổ chức phi chính phủ có liên quan, các chuyên gia về sản phẩm bị điều tra): có thẩm quyền tiến hành điều tra, hoãn/đình chỉ điều tra, và ban hành tất cả các quyết định liên quan đến đề xuất thay đổi hoặc gia hạn thời hạn của các biện pháp tự vệ cũng như các quyết định khác liên quan đến cuộc điều tra.

- Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại: quy định thủ tục khởi kiện, đề xuất áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, quyết định biện pháp tự vệ chính thức trong trường hợp biện pháp đó là hạn ngạch nhập khẩu.

- Bộ trưởng Tài chính: có quyền quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dựa trên đề xuất của Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại, quyết định về biện pháp tự vệ chính thức trong trường hợp biện pháp đó là thuế nhập khẩu.

Các thời hạn điều tra

- Quyết định từ chối hay tiếp nhận đơn kiện: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện.

- Thời hạn điều tra: 200 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

- Trả lời câu hỏi/cung cấp thông tin bổ sung cho Ủy ban: 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Sau khi Ủy ban thông báo cho các bên về quyết định có tiến hành điều tra hay không, các bên liên quan có thể gửi phản hồi phản đối trong vòng 15 ngày kể từ sau khi có quyết định đó.

- Trước khi đề xuất biện pháp tự vệ chính thức, Ủy ban sẽ tổ chức một phiên điều trần. Các bên liên quan muốn tham dự phải gửi thông tin về cho Ủy ban trước 7 ngày.

Thông tin

- Các thông tin về cuộc điều tra sẽ được thông báo cho các bên và đăng công khai trên các phương tiện truyền thông.

Phápluật tự vệ của Indonesiavề cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về tự vệ của WTO (cụ thể là HIệpđịnh về Tự vệ của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trongpháp luật tự vệ của Indonesia

Tải văn bản pháp luật tại đây
Tải tài liệu
Indonesia
Quảng cáo sản phẩm