Thái Lan

18/08/2008 12:00 - 3180 Views

Cơ quan có thẩm quyền

-         Vụ Ngoại thương: tiếp nhận đơn kiện, xem xét đơn kiện, ra quyết định khởi xướng điều tra, tiến hành điều tra, chấm dứt điều tra hay đề xuất áp dụng biện pháp tự vệ

-         Ủy ban về tự vệ (bao gồm Thư ký thường trực của Bộ Thương mại (Chủ tịch), các đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, Tổng giám đốc Vụ Ngoại thương, Vụ Nội thương, Vụ Kinh tế kinh doanh và 7 chuyên gia do Bộ Thương mại chỉ định) có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời/chính thức dựa trên đề xuất của Vụ Ngoại thương.

Các thời hạn điều tra

-         Kế hoạch điều chỉnh: Trong vòng 3 tháng kể từ ngày áp dụng biện pháp tự vệ, ngành sản xuất trong nước phải nộp một bản kế hoạch điều chỉnh cho Vụ Ngoại thương.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

-         Quyết định của Ủy ban về tự vệ sẽ được thông qua với đa số phiếu bầu của tất cả các thành viên tham dự tại cuộc họp (mỗi thành viên có một phiếu bầu). Nếu số phiếu bầu ngang nhau thì quyết định của Chủ tịch là cuối cuối.

Thông tin

-         Các thông tin về vụ kiện sẽ được phát hành chính thức hoặc sử dụng các phương tiện hợp lý khác để thông bán công khai.


 

 
 
Tải văn bản pháp luật tại đây
 

 

Tải tài liệu
Thailand
Quảng cáo sản phẩm