Argentina

25/11/2006 12:00 - 2095 lượt xem

Pháp luật chống bán phá giá của Arghentina về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Arghentina.
 
Cơ quan có thẩm quyền
-          Uỷ ban Quốc gia về Ngoại thương (thuộc Ban Thư ký Công Thương và Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kinh tế và Sản xuất) là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra thiệt hại.
-          Tiểu Ban Thư ký Chính sách Thương mại và Quản trị (thuộc Ban Thư ký Công Thương và Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kinh tế và Sản xuất) là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra phá giá.
-          Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Sản xuất chịu trách nhiệm ban hành các quyết định về biện pháp chống bán phá giá (tạm thời và chính thức) trên cơ sở các đề xuất và kết quả điều tra của các cơ quan điều tra.
 
Các thời hạn điều tra
-          Khởi xướng điều tra: 45 ngày kể từ khi có đơn kiện (Thông báo khởi xướng điều tra đăng trên Công báo trong vòng 10 ngày kể từ khi ra quyết định)
-          Trả lời bảng hỏi: tuỳ theo từng vụ việc (theo quyết định của cơ quan điều tra) nhưng không ít hơn 30 ngày kể từ ngày các bên liên quan nhận được bảng hỏi; có thể được gia hạn
-          Biện pháp chống bán phá giá tạm thời: không sớm hơn 2 tháng và không muộn hơn 4 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra, có thể gia hạn thêm 2 tháng nữa;
-          Kết luận cuối cùng: 200 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra
-          Kết thúc điều tra: 1 năm kể từ khi khởi xướng, có thể gia hạn
 
Những điều cần lưu ý để vận dụng
Phương pháp
-          Tính thiệt hại: Việc xác định thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa phải tính đến (i) tình hình thế giới nói chung và (ii) tác động của các biện pháp chống bán phá giá đề nghị đối với người tiêu dùng;
-          Lựa chọn biện pháp chống bán phá giá: Các biện pháp chống bán phá giá do cơ quan điều tra thiệt hại đề xuất không được trùng lặp với các biện pháp do cơ quan điều tra phá giá đề xuất nếu cơ quan điều tra thiệt hại cho rằng thiệt hại có thể bù đắp bằng các biện pháp khác ít hạn chế nhập khẩu hơn;
-          Mức thuế chống bán phá giá:
+ có thể thấp hơn biên độ phá giá nếu đã đủ để loại bỏ thiệt hại liên quan
+ phải tính đến lợi ích của cộng đồng (bao gồm lợi ích của người tiêu dùng, các ngành sản xuất sử dụng hàng hoá bị điều tra làm nguyên liệu đầu vào
+ mức thuế ấn định chính thức cho những năm tiếp theo (prospective regime)
-          Khiếu nại, khởi kiện: Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời, biện pháp chính thức, quyết định đình chỉ-từ chối-rút lại-chấm dứt điều tra có thể bị khiếu nại (theo đường hành chính) và khởi kiện ra toà án (nếu đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng).
-          Biện pháp chống lẩn tránh thuế: Hàng hoá tháo rời nhập khẩu để lắp ráp nội địa có thể bị đánh thuế (theo một số điều kiện cụ thể)
-          Yêu cầu rà soát lại biện pháp áp dụng: có thể thực hiện bất kỳ khi nào nếu có đủ bằng chứng chứng minh yêu cầu
 
Thông tin
-          Thông tin do các bên liên quan cung cấp sẽ được công khai cho tất cả các bên khác trong 8 ngày kể từ khi thông tin đó được cung cấp cho cơ quan điều tra;
-          Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời phải nêu rõ căn cứ, các bên có quyền gửi bình luận về các căn cứ trong thời hạn 15 ngày
-          Các bên có ít nhất 10 ngày trước khi có kết luận cuối cùng để kiểm tra các thông tin để có thể bình luận quyết định này
 

 
Tải tài liệu
Argentina.rar
Quảng cáo sản phẩm