Argentina

12/08/2008 12:00 - 3046 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Argentina về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Argentina.

 

Cơ quan có thẩm quyền

- Tiểu ban thư ký Quản lý Ngoại thương (một bộ phận của Ban thư ký thương mại thuộc Bộ Kinh tế): tiếp nhận đơn kiện, kiểm tra tính phù hợp của đơn kiện và đề xuât khởi xướng lên Ban thư ký, điều tra và ra các kết luận sơ bộ/cuối cùng về trợ cấp.

- Ủy ban Ngoại thương quốc gia (một cơ quan phân quyền của Ban Thư ký Ngoại thương thuộc Bộ Kinh tế): điều tra và ra các kết luận sơ bộ/cuối cùng về thiệt hại

- Bộ trưởng Kinh tế: có quyền ra các quyết định cuối cùng.

Các thời hạn điều tra

- Chấp nhận/từ chối đơn kiện: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kiện.

- Đề xuất khởi xướng điều tra: 20 ngày kể từ ngày chấp nhận đơn kiện.

- Thông báo khởi xướng điều tra: 5 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất khởi xướng điều tra.

- Thời hạn nộp bảng trả lời câu hỏi điều tra: 30 ngày kể từ khi nhận được (bảng câu hỏi được coi như nhận được trong vòng 7 ngày kể từ ngày gửi đi).

- Cung cấp các chứng cứ liên quan đến hành vi trợ cấp: không muộn hơn 60 ngày trước khi có kết luận cuối cùng về hành vi trợ cấp.

- Cung cấp các chứng cứ liên quan đến thiệt hại: không muộn hơn 60 ngày trước khi có kết luận cuối cùng thiệt hại.

- Kết luận sơ bộ về trợ cấp: 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

- Kết luận sơ bộ về thiệt hại: 65 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

- Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ: 15 ngày sau khi có kết luận sơ bộ về thiệt hại

- Kết luận cuối cùng về trợ cấp: 180 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, trong trường hợp cần thêm thời gian phân tích do tính phức tạp về kỹ huật có thể gia hạn thêm 40 ngày.

- Kết luận cuối cùng về thiệt hại: 200 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, trong trường hợp cần thêm thời gian phân tích do tính phức tạp về kỹ thuật có thể gia hạn thêm 40 ngày.

- Quyết định cuối cùng về mức thuế đối kháng: 30 ngày kể từ khi có kết luận cuối cùng về thiệt hại.

- Thời hạn nộp yêu cầu rà soát hoàng hôn: 3 tháng trước khi hết hạn áp thuế.

- Thời hạn rà soát: 6 tháng kể từ ngày bắt đầu tiến hành rà soát.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức sau khi có kết luận sơ bộ về trợ cấp hay về thiệt hại và trước khi có kết luận cuối cùng về trợ cấp hay thiệt hại tương ứng.

- Trong những trường hợp đặc biệt, Tiểu ban Thư ký hay Ủy ban có thể tổ chức một phiên điều trần kín.

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được cung cấp một dịch vụ thông tin riêng nhằm giúp đỡ họ trong quá trình điều tra.

Thông tin

- Các thông tin liên quan đến vụ kiện sẽ được đăng Công báo để các bên có thể tiếp cận.

- Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời/chính thức sẽ được thông báo cho các bên trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng Công báo

 
Tải tài liệu
Argentina
Quảng cáo sản phẩm