Argentina

12/08/2008 12:00 - 2307 lượt xem

Pháp luật tự vệ của Argentina về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về tự vệ của WTO (cụ thể là HIệp định về Tự vệ của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật tự vệ của Argentina.

Cơ quan có thẩm quyền:

- Trưởng ban thư ký Công nghiệp, Thương mại và Khai mỏ: có quyền ra quyết định khởi xướng điều tra.

- Tiểu ban thư ký Ngoại thương (thuộc Ban thư ký Công nghiệp, Thương mại và Khai mỏ, Bộ Kinh tế - Dịch vụ và Công trình công cộng) và Ủy ban Quốc gia về Ngoại thương (một cơ quan phân quyền của Ban thư ký Công nghiệp, Thương mại và Khai mỏ, Bộ Kinh tế - Dịch vụ và Công trình công cộng): chịu trách nhiệm tiến hành điều tra và lập bản báo cáo kỹ thuật về việc gia tăng nhập khẩu và thiệt hại

- Bộ trưởng Kinh tế-Dịch vụ và Công trình công cộng: có quyền ra quyết định áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời/chính thức trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban thư ký Công nghiệp, Thương mại và Khai mỏ

Các thời hạn điều tra:

- Báo cáo kỹ thuật về việc gia tăng nhập khẩu và thiệt hại: 50 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện.

- Quyết định khởi xướng điều tra: 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo.

- Thời hạn điều tra: không quá 9 tháng kể từ ngày khởi xướng. Trong trường hợp ngoại lệ, thời hạn này có thể kéo dài them tối đa 2 tháng. Trong trường hợp áp dụng các biện pháp tạm thời thì thời hạn điều tra tối đa là 200 ngày.

- Biện pháp tự vệ tạm thời: 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kỹ thuật.

- Thời hạn tham vấn: Không quá 60 ngày kể từ ngày gửi thư mời tham vấn.

- Biện pháp tự vệ chính thức: Không quá 25 ngày kể từ ngày tham vấn

- Ban thư ký, sau khi xem xét báo cáo kỹ thuật của Tiểu ban thư ký sẽ quyết định việc áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời có phù hợp hay không và gửi khuyến nghị lên Bộ trưởng Kinh tế-Dịch vụ và Công trình công cộng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo. Sau đó, Bộ trưởng Kinh tế-Dịch vụ và Công trình công cộng sẽ quyết định có áp dụng biện pháp tạm thời hay không trong vòng 15 ngày.

- Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức: Bộ trưởng Kinh tế-Dịch vụ và Công trình công cộng sẽ quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức hay không trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Thư ký Công nghiệp, Thương mại và Khai mỏ.

Các vấn đề lưu ý khi vận dụng:

Phương pháp:

- Quyết định khởi xướng điều tra có tính đến lợi ích cộng đồng và chính sách kinh tế tổng thể

- Để có thể kiểm tra và giám sát việc thực hiện biện pháp tự vệ, Cơ quan hải quan quốc gia, một bộ phận của Ban thư ký tài chính thuộc Bộ Kinh tế-Dịch vụ và Công trình công cộng sẽ phải báo cáo hàng tháng cho Ban thư ký các dữ liệu về khối lượng và giá trị của mặt hàng nhập khẩu bị áp dụng các biện pháp tự vệ.

Tải văn bản pháp luật tại đây

 
Tải tài liệu
Argentina
Quảng cáo sản phẩm