Các Ấn Phẩm Khác

Báo cáo Nghiên cứu: Việt Nam thực hiện VPA-FLEGT - Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp"
Báo cáo Nghiên cứu: Việt Nam thực hiện VPA-FLEGT - Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp"

06/04/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ
Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

06/04/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI
Bản tin TBT Việt Nam số 3 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 3 năm 2021

26/03/2021

Thời gian: Tháng 03/2021

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
Bản tin TBT Việt Nam số 02 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 02 năm 2021

10/03/2021

Thời gian: Tháng 02/2021

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
Bản tin TBT Việt Nam số 01 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 01 năm 2021

10/03/2021

Thời gian: Tháng 01/2021

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
Bản tin SPS Việt Nam số 04 năm 2020
Bản tin SPS Việt Nam số 04 năm 2020

24/02/2021

Thời gian: Tháng 12/2020

Đơn vị thực hiện: Văn phòng SPS Việt Nam
Bản tin SPS Việt Nam số 03 năm 2020
Bản tin SPS Việt Nam số 03 năm 2020

25/01/2021

Thời gian: Tháng 11/2020

Đơn vị thực hiện: Văn phòng SPS Việt Nam
Bản tin TBT Việt Nam số 12 năm 2020
Bản tin TBT Việt Nam số 12 năm 2020

29/12/2020

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 12 năm 2020
12345678910...12
Quảng cáo sản phẩm