Các Ấn Phẩm Khác

Cam kết WTO về Ô tô
Cam kết WTO về Ô tô

27/04/2009

Tình hình phát triển ngành ô tô của Việt Nam khi gia nhập WTO như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ra sao? Việt Nam đã có những cam kết quốc tế nào về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm ô tô?
Cam kết chung về Thuế quan
Cam kết chung về Thuế quan

27/04/2009

Việt Nam đã đàm phán những vấn đề gì về thuế quan trong WTO? Mức độ cam kết mở cửa thị trường hàng hoá của Việt Nam trong WTO như thế nào?
Cam kết WTO về Điện tử
Cam kết WTO về Điện tử

27/04/2009

Khi Việt Nam gia nhập WTO tình hình ngành điện tử như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành điện tử Việt Nam thế nào?
Cam kết WTO về Giấy
Cam kết WTO về Giấy

27/04/2009

Để tìm hiểu: Tình hình phát triển ngành Giấy khi Việt Nam gia nhập WTO như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành Giấy ra sao? Cam kết WTO của Việt Nam về thuế quan đối với sản phẩm ngành giấy như thế nào?
Cam kết WTO về Hạn chế số lượng xuất, nhập khẩu
Cam kết WTO về Hạn chế số lượng xuất, nhập khẩu

27/04/2009

Trong WTO, biện pháp hạn chế số lượng xuất khẩu, nhập khẩu là gì? Các quy định về việc áp dụng các biện pháp hạn chế số lượng xuất khẩu, nhập khẩu tại các quốc gia thành viên ra sao?
Cam kết WTO về Thuế nội địa
Cam kết WTO về Thuế nội địa

27/04/2009

Để tìm hiểu: Thuế nội địa bao gồm những loại nào? WTO có quy định gì về việc áp dụng thuế nội địa? Nguyên tắc đối xử quốc gia về thuế nội địa bao gồm những nội dung nào?
Cam kết WTO về  Thép
Cam kết WTO về Thép

09/04/2009

Để tìm hiểu tình hình phát triển ngành thép khi Việt Nam gia nhập WTO? Năng lực sản xuất thép của Việt Nam hiện nay như thế nào? Tình hình nhập khẩu thép hiện nay ra sao?
Cam kết chung về mở cửa thị trường nông sản
Cam kết chung về mở cửa thị trường nông sản

30/03/2009

Trong WTO, vấn đề nông nghiệp được quy định tại đâu? Việt Nam đã đưa ra những cam kết gì về mở cửa thị trường nông sản?
12345678910...11
Quảng cáo sản phẩm