Canada

25/11/2006 12:00 - 2267 lượt xem

Pháp luật chống bán phá giá của Canada về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Canada.

Cơ quan có thẩm quyền
-          Cục Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) - Bộ Tài chính là cơ quan tiếp nhận đơn kiện, điều tra phá giá và ra quyết định cuối cùng về việc áp đặt các biện pháp chống bán phá giá
-          Toà án Thương mại Quốc tế Canada (CITT) là cơ quan chịu trách nhiệm về điều tra thiệt hại. Kết luận về thiệt hại sẽ được CITT chuyển cho CBSA để cơ quan này ra quyết định.
 
Các thời hạn điều tra
-          Khởi xướng điều tra: 30 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện;
-          Kết luận sơ bộ về thiệt hại: 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra
-          Kết luận sơ bộ về phá giá: 90 ngày (có thể gia hạn đến 135 ngày) kể từ ngày khởi xướng điều tra
-          Kết luận cuối cùng về thiệt hại: 120 ngày kể từ ngày có kết luận sơ bộ về thiệt hại
-          Kết luận cuối cùng về phá giá: 90 ngày kể từ ngày có kết luận sơ bộ về phá giá
 
Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng
Thủ tục điều tra về lợi ích công cộng (do CITT) tiến hành:
-          Chủ thể yêu cầu: Thủ tục này có thể do CITT tự khởi xướng hoặc khởi xướng theo yêu cầu của một trong các bên liên quan
-          Thời điểm: sau khi CITT kết luận khẳng định có thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa;
-          Căn cứ: Khi CITT có căn cứ cho rằng việc áp đặt các biện pháp chống bán phá giá hoặc việc áp đặt mức thuế chống bán phá giá theo đúng biên độ phá giá có thể không phục vụ cho lợi ích công cộng
-          Các yếu tố được xem xét: Tất cả các yếu tố mà CITT cho là có liên quan
-          Quyền trình bày ý kiến, lập luận: Các bên có liên quan đều có quyền trình bày ý kiến (bằng lời hoặc bằng văn bản) đến CITT trong thời hạn quy định
-          Kết quả: Nếu CITT xác định rằng việc áp đặt biện pháp chống bán phá giá hoặc áp đặt mức thuế theo đúng biên độ phá giá có thể ảnh hưởng đến lợi ích công cộng thì CITT sẽ lập 1 báo cáo gửi Bộ Tài chính (nêu rõ mức thuế cần giảm và/hoặc mức giá phù hợp đủ để loại bỏ thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước) và công khai trên Công báo. CBSA khi ra quyết định cuối cùng phải tính đến báo cáo này.
Tải tài liệu
Canada.rar 378.47 KB
Quảng cáo sản phẩm