Cấp độ thương mại (Trade Level)

24/09/2008 12:00 - 8226 lượt xem

Khi so sánh giá thông thường và giá nhập khẩu, để đảm bảo công bằng tương đối, người ta phải điều chỉnh các loại giá này về cùng một cấp độ thương mại (thông thường là chuyển về mức giá xuất xưởng, tức là giá của sản phẩm tại thời điểm sản phẩm rời nhà máy sản xuất). Nếu cấp độ thương mại được lựa chọn là “giá xuất xưởng” thì tất cả các chi phí phát sinh sau thời điểm sản phẩm xuất xưởng (phí vận chuyển, đóng gói, bán hàng…) trong giá thông thường và giá xuất khẩu sẽ được khấu trừ đi.
Quảng cáo sản phẩm