Chống Bán Phá Giá

Thông tin sẵn có (Fact available)
Thông tin sẵn có (Fact available)

24/09/2008

Thông tin sẵn có là thông tin mà cơ quan điều tra có thể tìm kiếm được, được sử dụng để thay thế cho những thông tin mà bên liên quan đã từ chối không cung cấp, không cho tiếp cận hoặc cung cấp với nội dung sai lệch. Thông tin sẵn có được sử dụng khi bên liên quan không...
Cấp độ thương mại (Trade Level)
Cấp độ thương mại (Trade Level)

24/09/2008

Khi so sánh giá thông thường và giá nhập khẩu, để đảm bảo công bằng tương đối, người ta phải điều chỉnh các loại giá này về cùng một cấp độ thương mại (thông thường là chuyển về mức giá xuất xưởng, tức là giá của sản phẩm tại thời điểm sản phẩm rời nhà máy sản xuất).
Thiệt hại và thiệt hại đáng kể (Injury & material injury)
Thiệt hại và thiệt hại đáng kể (Injury & material injury)

24/09/2008

Thiệt hại là những tổn thất mà ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu phải chịu do việc hàng nhập khẩu bán phá giá gây ra (thể hiện ở mức suy giảm về doanh số, lợi nhuận, thị phần, năng suất, tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư, giá,…).
Giá thông thường (Normal Value/Fair Value)
Giá thông thường (Normal Value/Fair Value)

24/09/2008

Giá thông thường (hoặc “giá trị công bằng” theo pháp luật Hoa Kỳ) của sản phẩm bị điều tra là một trong hai loại giá được sử dụng để tính toán biên độ phá giá. Giá thông thường càng cao thì biên độ phá giá càng lớn.
Bán hàng lỗ vốn (Sale below costs)
Bán hàng lỗ vốn (Sale below costs)

24/09/2008

Là hiện tượng bán hàng hoá với giá không đủ bù đắp chi phí sản xuất tính theo đơn vị sản phẩm (tức là thấp hơn tổng giá thành sản xuất + chi phí quản trị, bán hàng, chi phí chung khác).
Biên độ phá giá tối thiểu (De minimis Dumping Margin)
Biên độ phá giá tối thiểu (De minimis Dumping Margin)

24/09/2008

Biên độ phá giá tối thiểu là biên độ phá giá dưới 2%. Biên độ phá giá bị xem xét trong các vụ việc chống bán phá giá phải từ 2% trở lên. Do đó, trong trường hợp có kết luận biên độ phá giá là tối thiểu thì việc điều tra sẽ được đình chỉ đối với trường hợp này.
Rà soát do thay đổi hoàn cảnh (Rà soát giữa kỳ) (Changed circumstance Review/Interim Review)
Rà soát do thay đổi hoàn cảnh (Rà soát giữa kỳ) (Changed circumstance Review/Interim Review)

24/09/2008

Rà soát do thay đổi hoàn cảnh là hình thức rà soát được tiến hành sau khi đã áp thuế chống bán phá giá được một thời gian nhất định để xem xét lại việc áp thuế chống bán phá giá có còn cần thiết hay không và/hoặc liệu thiệt hại có tiếp tục hoặc tái xuất hiện nếu thuế chống...
Điều chỉnh giá (Prices Adjustments)
Điều chỉnh giá (Prices Adjustments)

24/09/2008

Điều chỉnh giá là việc bổ sung hoặc khấu trừ một số yếu tố cấu thành giá thông thường và giá xuất khẩu để đưa hai loại giá này về cùng một mức có thể so sánh được một cách hợp lý.
123456
Quảng cáo sản phẩm